Splashtop Gateway v3.14.2

Splashtop Gateway (v3.14.2) 現已正式提供下載。
想要執行升級安裝的使用者,請參閱這篇文章
 
重要提示:低於 v3.8.x 的 Gateway 版本無法直接升級到 v3.14.2。
如果您的 Splashtop Gateway 還是 v3.0.3 或 v3.2.8,請先升級到 v3.12.6,再升級到 v3.14.2。
 
特徵:
下載:
Gateway 設定指南
  • 英文版請下載:Splashtop Gateway Setup Guide.pdf
  • 簡體中文版請下載:Splashtop On-Prem 安装指南v2.pdf
  • 繁體中文版請下載:Splashtop On-Prem安裝指南v2.pdf

 
 
1 人中有 1 人覺得有幫助