Splashtop Gateway v3.14.2

Splashtop Gateway (v3.14.2) が正式にダウンロードできるようになりました。
アップグレードインストールをご希望のお客様は、本記事をご参照ください。
 
重要:v3.8.x未満のゲートウェイでは、v3.14.2への直接のアップグレードに対応しておりません。
Splashtop Gateway が v3.0.3 または v3.2.8 のままの場合は、 v3.12.6 にアップグレードしてから v3.14.2 にアップグレードしてください。
 
特徴
ダウンロード:
Gateway設定ガイド
  • 英語版:Splashtop Gateway Setup Guide.pdf
  • 簡体字中国語版:Splashtop On-Prem 安裝指南v2.pdf
  • 繁体字中国語版:Splashtop On-Prem 安裝指南v2.pdf

 
 
1人中1人がこの記事が役に立ったと言っています