Splashtop Gateway v3.14.2

现可下载 Splashtop Gateway v3.14.2 正式版。
需要升级安装的用户请参阅此文
 
注意:Gateway v3.8.x 及以下版本不支持直接升级到 v3.14.2。
如果您的 Splashtop Gateway 为 v3.0.3 或 v3.2.8 版本,请先升级到 v3.12.6,然后再升级到 v3.14.2。
 
功能:
下载:
网关设置指南
  • 英文版下载:Splashtop Gateway Setup Guide.pdf
  • 简体中文版下载:Splashtop On-Prem安装指南v2.pdf
  • 繁体中文版下载:Splashtop On-Prem安裝指南v2.pdf

 
 
1 人中有 1 人觉得有帮助