Splashtop Gateway 的最佳升级方法

 

升级到 Gateway v3.18.x

- Gateway 版本低于 v3.12.x 不支持直接升级到 v3.18.x
- 如果 Splashtop Gateway 版本为 v3.8.x,请先升级到 v3.16.x,再升级到 v3.18.x
- 如果 Splashtop Gateway 版本低于 v3.8.x,请先升级到 v3.12.x,再升级到 v3.18.x
 

升级到 Gateway v3.16.x

- Gateway 版本低于 v3.8.x 不支持直接升级到 v3.16.x
- 如果 Splashtop Gateway 版本为 v3.0.x 或 v3.2.x,请先升级到 v3.12.x,再升级到 v3.16.x
1 人中有 1 人觉得有帮助